________________________________________________________________________________________

 

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14 i 70/17),  i članka 24 . Statuta  Udruge VIDRA – „Veterani i društvena akcija“, Skupština Udruge „VIDRA“  – „Veterani i društvena akcija“ na sjednici održanoj dana 11. lipnja 2018. godine donijela je

 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA

 

Članak 1

U statutu Udruge „VIDRA“  – „Veterani i društvena akcija“ od 13. rujna 2017. u članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi: „Sjedište Udruge je u Zagrebu, Trnjanska cesta 72.“

 

Članak 2

U članku 23. dodaje se stavak 2. koji glasi: „ Skupština se može održati i elektroničkim putem. Glasovanje članova Skupštine je pravovaljano ako je izvršeno osobnom izjavom putem osobnog e-maila, sa jasno naznačenom imenom i prezimenom člana Udruge.“

 

Članak 3

U članku 34. zadnja rečenica mijenja se i glasi: „Odluku o osnivanju i ukidanju podružnica donose Predsjednik i Potpredsjednik.“

 

Članak 4

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu danom donošenja.

 

Vesna Grgić, predsjednica udruge VIDRA

 

_______________________________________________________________________________

 

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (′′Narodne novine′′ broj 74/2014; dalje: Zakon), osnivačka Skupština Udruge “VIDRA” – „Veterani i društvena akcija“,  na sjednici održanoj 13. rujna 2017. Godine u Zagrebu, donijela je

 

STATUT

 

Udruga “VIDRA” -„VETERANI I DRUŠTVENA AKCIJA“

 

 1. OSNOVNE ODREDBE

 

Članak 1

Ovim se statutom (dalje: Statut) uređuje naziv udruge,sjedište udruge; zastupanje, izgled pečata udruge; ciljevi udruge; područja djelovanja udruge sukladno ciljevima; ciljane skupine udruge; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge; gospodarske djelatnosti udruge sukladno zakonu; način osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge; imovina udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge; postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja od značaja za udrugu.

 

Članak 2

Naziv udruge je:  Udruga VIDRA – „Veterani i društvena akcija“  (u daljnjem tekstu: Udruga).

Skraćeni naziv udruge je: Udruga „VIDRA“

Naziv Udruge na engleskom jeziku je: „VIDRA“ ASSOCIATION OF VETERANS AND SOCIAL ACTION“

Skraćeni naziv na engleskom jeziku je: ASOCIATION „VIDRA“.

 

Članak 3

Sjedište Udruge je u Zagrebu, Dragutina Golika 38.

Odluku o promjeni sjedišta, adresi i promjeni adrese sjedišta Udruge donosi Skupština Udruge (dalje: Skupština).

Udruga će na teritoriju Republike Hrvatske osnivati podružnice i ogranke.

Odluku o osnivanju podružnice ili ogranka donosi predsjednik Udruge.

 

Članak 4

Udrugu zastupaju predsjednik Udruge (dalje: Predsjednik) i potpredsjednik Udruge (dalje: Potpredsjednik).

 

Članak 5

Udruga ima pečat.

Pečat Udruge je okrugli, promjera 38mm, sastoji se od znaka Udruge oko kojeg po vanjskom obodu kružnice piše: Udruga Veterani i društvena akcija, Zagreb.

Pečat čuva Predsjednik.

Pečat su ovlašteni koristiti Predsjednik i Potpredsjednik, te drugi članovi Udruge koje Predsjednik ovlasti.

 

 

 1. CILJEVI, PODRUČJADJELOVANJA I DJELATNOSTI UDRUGE

 

Članak 6

Ciljevi Udruge su:

Sudjelovanje veterana Domovinskog rata u djelovanju društvene zajednice, u kojoj će se,

zajedno sa svim građanima zalagati za:

 

 • unapređenje života veterana i branitelja iz Domovinskog rata

 

 • za poštivanje zakona i njegovom dosljednom provođenju kako na lokalnog razini, tako i na nivou Republike Hrvatske

 

 • za dostojanstvo radnika i socijalnu pravdu, kao i rodnu ravnopravnost

 

 • za sekularnu državu kako je to i definirano Ustavom Republike Hrvatske

 

 • za poštivanje prava svakog čovjeka bez obzira na njegov svjetonazor, vjersku ili etničku pripadnost, dob, spol, spolnu orijentaciju, političko uvjerenje

 

 • za slobodu govora potičući kulturu dijaloga te uvažavanje različitosti mišljenja

 

 • za praćenje javnih politika i javno zagovaranje

 

Članak 7

Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima su:

 

 • branitelji  i stradalnici; branitelji -veterani Domovinskog rata;
 • demokratska politička kultura
 • ljudska prava;
 • međunarodna suradnja
 • održivi razvoj
 • socijalna djelatnost; socijalna pomoć i podrška; humanitarna pomoć;
 • zaštita okoliša i prirode

 

 

Članak 8

Djelatnosti Udruge su:

 • osmišljavanje i predlaganje te provođenje projekata i programa usmjerenih ka osnivanju centara za liječenje svih vrsta ovisnosti branitelja ali i ostalih;
 • osmišljavanje, predlaganje i provođenje projekata zaštite prirode;
 • osmišljavanje i provođenje radionica, predavanja i seminara radi poboljšanja kvalitete života branitelja ali i šire društvene zajednice;
 • osmišljavanje i provođenje projekata i programa humanitarnog karaktera;
 • suradnja s veteranima-braniteljima Domovinskog rata te suradnja s udrugama civilnog društva
 • suradnja s međunarodnim udrugama veterana
 • poticanje suradničke demokracije/sudjelovanje građana u odlučivanju kroz projekte i programe i radionice te suradnju s drugim udrugama civilnog društva;
 • praćenje javnih politika i javno zagovaranje te provođenje volonterskih projekata i programa,
 • izdavanje publikacija iz područja djelovanja Udruge.

 

III. JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE

 

Članak 9

Rad Udruge je javan. Javnost djelovanja Udruge osigurava se:

 

 • izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge,
 • izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu Udruge,
 • korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i slično),
 • javnim priopćavanjem,
 • organiziranjem posebnih događanja,
 • na druge odgovarajuće načine.

 

 

 1. ČLANSTVO U UDRUZI

 

Članak 10

Članom Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je zainteresirana za rad u Udruzi i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Udruge te prihvaća odredbe Statuta.

 

 

 

Članak 11

 

Podnošenjem zahtijeva za članstvo osoba postaje pridruženi član.

Pridruženi član dužan je volontirati u udruzi najmanje 20 sati.

Članom udruge postaje se upisom u Popis članova na temelju potpisane pristupnice, a koju prethodno razmatra i daje pozitivno mišljenje Predsjednik ili Potpredsjednik  Udruge u roku od 15 dana od podnošenja pristupnice.

Ukoliko se radi o maloljetnoj osobi mlađoj od 14 godina, pristupnicu potpisuje njezin skrbnik ili zakonski zastupnik.

Ukoliko se radi o maloljetnoj osobi starijoj od 14 godina, njezin skrbnik ili zakonski zastupnik treba dati svoju pisanu suglasnost na pristupnici.

 

 

Članak 12

 

Prava, obveze i odgovornosti članova Udruge su:

 

–        informiranje o radu Udruge

–        aktivno sudjelovanje u djelatnostima Udruge

–        čuvanje i podizanje ugleda Udruge

–        čuvanje materijalnih dobara Udruge

–        plaćanje članarine

–        izvršavanje preuzetih obveza

–        da bira i bude biran u tijela Udruge,

–        da sudjeluje u radu Skupštine.

–       poštivanje odredbi, važećih zakona i propisa, ovog Statuta te drugih akta Udruge.

 

Članak 13

Udruga vodi popis svojih članova. Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu ili nazivu člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u Udruzi.

Popis članova dostupan je na uvid svim članovima Udruge te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Popis članova vodi  Podpredsjednik.

 

Članak 14

Članstvo u Udruzi prestaje na sljedeće načine:

 

–       prestankom postojanja Udruge,

–       smrću člana,

–       istupanjem iz članstva,

–       neplaćanjem članarine,

–       isključenjem iz članstva.

 

Članak 15

Član istupa iz Udruge na osnovu pismene ili usmene obavijesti Predsjedniku Udruge s datumom davanja navedene obavijesti.

 

Članu prestaje članstvo bez posebne odluke ako s plaćanjem članarine kasni više od 3 mjeseca i to s danom proteka navedenog roka od kad je članarina trebala biti plaćena.

 

Članak 16

Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti.

Stegovna odgovornost članova Udruge utvrđuje se u stegovnom postupku.

Stegovni postupak može pokrenuti bilo koji član Udruge.

Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Predsjednik.

U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Udrugu.

Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti može se izreći stegovna mjera isključenja iz udruge.

Član Udruge kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Udruge ima pravo u roku od 7 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine o isključenju je konačna.

 

 1. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

 

Članak 17

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.

Tijela Udruge su:

 

–       Skupština,

–       Predsjednik i

–       Podpredsjednik.

 

 

Skupština

Članak 18

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.

Skupštinu čine svi poslovno sposobni članovi Udruge te predstavnik pravne osobe članice Udruge.

 

Članak 19

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake 4 godine.

 

Članak 20

Sjednice skupštine saziva i vodi Predsjednik na vlastitu inicijativu.

U slučaju njegove spriječenosti sjednicu Skupštine saziva i vodi Potpredsjednik. Skupština se saziva najmanje 7 dana prije održavanja sjednice pozivom koji se upućuje svim članovima Udruge putem pošte, e-maila, ili SMS-a. Poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

 

Članak 21

Predsjednik Udruge dužan je sazvati sjednicu Skupštine na zahtjev najmanje 1/3 članova Udruge.  U svom zahtjevu za sazivanje sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.  Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, sazvati će je predlagatelji.

 

Članak 22

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge Skupštinu udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 1/3 članova udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

 

Članak 23

Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članova Udruge. Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina. Glasovanje na sjednicama Skupštine je javno. Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno. O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

 

Članak 24

Skupština ima sljedeća prava i obveze:

 

–       usvaja Statut i njegove izmjene i dopune

–       bira i razrješava Predsjednika i Potpredsjednika

–       imenuje i opoziva likvidatora Udruge

–       odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga

–       usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu

–       usvaja godišnje financijsko izvješće

–       odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge

–       donosi odluku o statusnim promjenama

–       određuje postojanje, iznos i dinamiku plaćanja članarine,

–       odlučuje o prigovorima i žalbama članova Udruge,

–       odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

 

 

Predsjednik

Članak 25

Predsjednik je ovlašten za zastupanje Udruge.

Predsjednik obavlja izvršne i druge poslove određene Statutom.

 

Članak 26

Predsjednika bira Skupština na mandat od 4 godine.

Ista osoba može više puta biti birana za Predsjednika.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini kojoj podnosi godišnje izvješće o svom radu.

 

Članak 27

Predsjedniku može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran:

 

–       na vlastiti zahtjev,

–       u slučaju nemogućnosti obavljanja dužnosti duljem od 6 mjeseci, te

–       opozivom.

 

Članak 28

Do opoziva Predsjednika može doći zbog povreda članskih i predsjedničkih obveza i odgovornosti sukladno Statutu.

Postupak za opoziv Predsjednika može se pokrenuti na zahtjev najmanje 1/3 članova Udruge.

O zahtjevu za opoziv Predsjednika raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici Skupštine koja se saziva u skladu s odredbama ovog Statuta.

Predsjednik će biti opozvan ako je odluka o opozivu donesena dvotrećinskom  većinom svih članova Udruge.

 

Članak 29

U slučaju prestanka mandata Predsjednika prije isteka vremena na koje je biran ili u slučaju opoziva Predsjednika, provodi se postupak izbora novog Predsjednika za preostali dio mandata na izvanrednoj sjednici Skupštine.

 

Članak 30

Predsjednik ima sljedeća prava i obveze:

 

–       odgovara za zakonitost rada Udruge,

–       vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine ,

–       odgovoran je za podnošenje godišnjeg financijskog izviješća i godišnjeg izvješća o radu Skupštini,

–       predlaže skupštini plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu,

–       predlaže izmjene i dopune Statuta Udruge,

–       predlaže projekte i programe Udruge i slično,

–       dostavlja zapisnik sa sjednica Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga,

–       sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge,

–       obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge.

 

Potpredsjednik

 

Članak 31

Potpredsjednik zastupa Udrugu.

Potpredsjednika bira Skupština na četiri (4) godine, s tim da ista osoba može biti ponovno birana.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika zamjenjuje ga Potpredsjednik, s time da dok zamjenjuje Predsjednika ima i njegove nadležnosti propisane ovim Statutom.

Potpredsjednik ima sljedeća prava i obveze:

–       provodi zadatke Udruge,

–       obavlja administrativno-tehničke i financijske poslove, uključujući vođenje članova

–       organizira i priprema materijale za Skupštinu,

–       obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i drugim općim aktima Udruge.

 

 

Druga tijela udruge

 

Članak 32

Udruga može osnivati tijela potrebna za ostvarivanje svojih ciljeva u skladu sa Statutom.

Odluku o osnivanju tijela donosi Skupština na prijedlog Predsjednika.

U odluci o osnivanju tijela utvrđuje se sastav tijela, ciljevi osnivanja, prava i obveze tijela i članova tijela te vrijeme na koje se tijelo osniva.

 

 

 1. UDRUŽIVANJE UDRUGA I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGA

 

Članak 33

Udruga se može udruživati u domaće i međunarodne saveze ili zajednice udruga i učlanjivati se u domaće i međunarodne udruge i institucije.  Odluku o udruživanju i učlanjivanju donosi Skupština.

 

Članak 34

Udruga može osnovati podružnice u drugim gradovima na području Republike Hrvatske. Podružnice se osnivaju radi ostvarenja ciljeva te učinkovitijeg djelovanja Udruge. Podružnice nemaju svojstvo pravne osobe.  Odluku o osnivanju i ukidanju podružnica donosi Skupština.

 

Članak 35

Unutarnji ustroj, nadležnost te ostala prava i obveze podružnica uređuju se Pravilnikom o radu podružnica.  Pravilnik o radu podružnica mora biti u skladu sa Statutom, a donosi ga Skupština.

 

 

VII. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

 

Članak 36

Imovinu Udruge čine:

 

–       novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima,

–       novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,

–       novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem gospodarske djelatnosti sukladno članku 31. Zakona,

–       financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora,

–       druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom,

–       njezine nepokretne i pokretne stvari, te

–       druga imovinska prava.

 

Članak 37

Udruga raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.

O raspolaganju imovinom odlučuju Predsjednik.

 

 

VIII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

 

Članak 38

Udruga prestaje postojati:

–       odlukom Skupštine o prestanku Udruge,

–       odlukom Skupštine o pripajanju drugoj udruzi, spajanju s drugom udrugom, podjelom udruge razdvajanjem,

–       u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Odluke Skupštine iz prethodnog stavka donose se dvotrećinskom većinom svih članova Udruge.

 

Članak 39

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.

Likvidatora imenuje i opoziva Skupština.

 

Članak 40

U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine.

U slučaju da da se iz bilo kojeg razloga Skupština ne može sastati i donijeti odluku iz prethodnog stavka, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište Udruge.

 

 

 1. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

 

Članak 41

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

 

 

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 42

Statut Udruge odnosno izmjene i dopune Statuta donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja prisutnih članova Udruge nakon provedene rasprave.

 

Članak 43

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti najmanje 1/3 članova udruge.  Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pisanom obliku Predsjedniku koji je prijedlog izmjena i dopuna dužan uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice Skupštine. Prijedlog izmjena i dopuna statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga.

 

Članak 44

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik.

 

Članak 45

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Predsjednica Udruge

Vesna Grgić

 

 

_______________________________________

 

 

U Zagrebu, 13.09. 2017. godine